Wybierz placówkę

Wybierz punkt przedszkolny

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8, 84-200

Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a, 84-200

Wejherowo

Przedszkole Reda

ul. Bukowa 3, 84-200

Reda

Żłobek Bolszewo

ul. Wyszyńskiego 3/1, 84-239

Bolszewo

Proszę o przyjęcie mojego dziecka w terminie

calendar_today

Informacja dot. dziecka

Opiekun dziecka

Dane kontaktowe

Zgody i informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Zgody

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MAPECIAKI Sp. z o.o.SP.K. z siedzibą w Wejherowie, adres: ul.PŁk.Dabka 8 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000509728,
  2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Joanna Kos, z którą można się skontaktować poprzez email: kontakt@mapeciaki.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji związanych z funkcjonowaniem przedszkola, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS w celu informowania o wycieczkach, konkursach, postępach dziecka , stanie zdrowia dziecka i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu oraz w kontaktach z odpowiednimi urzędami w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres zapisania dziecka do przedszkola, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
  5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji oświatowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez zgłoszenie tego do IOD
  8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na automatyzowanym podejmowaniu decyzji.