MENU

Temat tygodnia: Mój dom

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dzieci

PONIEDZIAŁEK

 

Domy i domki

 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • buduje z klocków zamknięte kształty, zestawiając ze sobą różne klocki
 • dobiera 2 jednakowe lub różniące się jednym szczegółem obrazki
 • nie oddala się od N. podczas wycieczki
 • rozpoznaje najbliższą okolicę
 • wskazuje budynek przedszkola, plac zabaw, okoliczne sklepy
 • wypowiada się w odniesieniu do obserwowanych obiektów i sytuacji
 • używa w mowie czynnej określonego zasobu słów zgodnie z regułami gramatyki
 • stosuje określenia wielkości: mały – duży, wysoki – niski adekwatnie do sytuacji
 • uzupełnia obrazek, dorysowując brakujące elementy
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.

 

WTOREK

 

Nasza miejscowość

 • ogląda samodzielnie książki
 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły
 • próbuje nazywać czynności wykonywane przez postacie przedstawione na ilustracji
 • stara się ostrożnie korzystać z książek i odkłada je na miejsce
 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka
 • rozpoznaje charakterystyczne budowle najbliższej okolicy
 • rozpoznaje w zabawach muzycznych zmianę tempa i dostosowuje do niego ruchy 

ŚRODA

 

Polak mały

 • dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych
 • stosuje określenia wielkości: mały – duży w sytuacjach zabawowych
 • umie nazwać kraj, w którym mieszka
 • rozpoznaje melodię hymnu narodowego
 • rozumie, że należy odnosić się z szacunkiem do symboli narodowych
 • wie, że Warszawa jest stolicą Polski
 • potrafi zaśpiewać proste 2-zwrotkowe piosenki
 • uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem – umie utworzyć koło, podając innym dzieciom ręce 

CZWARTEK

 

Biało-czerwone symbole

 • potrafi nakleić elementy, mieszcząc się w określonym konturze
 • buduje z klocków zamknięte kształty, zestawiając ze sobą różne klocki
 • dobiera 2 jednakowe obrazki spośród wielu 
 • rozpoznaje flagę narodową
 • rozumie, że należy odnosić się z szacunkiem do symboli narodowych
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: obok, na, pod, za, przed i ich używa

PIĄTEK

 

Warszawa – stolica Polski

 • nakleja na karton gotowe elementy, tworząc dowolne kompozycje
 • próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat
 • uważnie słucha krótkich utworów literackich
 • zadaje pytania do treści wysłuchanego tekstu
 • wypowiada się na temat treści opowiadania
 • wie, że Warszawa jest stolicą Polski
 • potrafi wspólnie z innymi dziećmi opisać herb Warszawy
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • przestrzega reguł zabawy
 • wykorzystuje przybory gimnastyczne zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

Temat tygodnia: Na wiejskim podwórku

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dzieci

PONIEDZIAŁEK

 

Kto mieszka na wiejskim podwórku?

 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • ogląda samodzielnie książki 
 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywając zwierzęta i przedmioty oraz wskazując szczegóły
 • próbuje nazywać czynności wykonywane przez postacie przedstawione na ilustracji
 • stara się ostrożnie korzystać z książek i odkłada je na miejsce
 • składa obrazek przedstawiający pojedynczy przedmiot pocięty na kilka części
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt hodowlanych, np.: krowa, koń, kura
 • uważnie słucha krótkich utworów literackich
 • zadaje pytania do treści wysłuchanego tekstu
 • wypowiada się na temat treści opowiadania
 • rozpoznaje i naśladuje głosy wybranych zwierząt hodowlanych
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.

 

WTOREK

 

Skąd się bierze mleko?

 • dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych
 • przestrzega reguł zabawy
 • w zabawach ruchowych reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy
 • bierze udział w proponowanych przez N. zabawach na podstawie treści utworu literackiego
 • potrafi odtworzyć ruchem sposób poruszania się wybranych gatunków zwierząt
 • potrafi budować krótkie dialogi
 • rozpoznaje i naśladuje głosy wybranych zwierząt hodowlanych
 • zna pochodzenie niektórych produktów często spożywanych – wie, że mleko pochodzi od krowy, jaja od kury, miód od pszczoły
 • chętnie uczestniczy w zajęciach kulinarnych i próbuje przygotowanych potraw 

ŚRODA

 

Czarna krowa w kropki bordo

 • podejmuje czynności manipulacyjne z wykorzystaniem twórczych materiałów
 • wypowiada się na temat swoich wytworów
 • uważnie słucha krótkich utworów literackich
 • zadaje pytania do treści wysłuchanego tekstu
 • wypowiada się na temat treści opowiadania
 • potrafi policzyć w zakresie minimum 3 wszystkie zgrupowane lub uszeregowane przedmioty
 • próbuje tworzyć z plasteliny kształty zwierząt 
 • potrafi zaśpiewać łatwe 2-zwrotkowe piosenki
 • uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • rozpoznaje i naśladuje głosy wybranych zwierząt hodowlanych

 

CZWARTEK

 

Zwierzęta dorosłe i ich dzieci

 • potrafi regulować fazę wdechu i wydechu podczas oddychania
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • przestrzega reguł zabawy
 • wykorzystuje przybory gimnastyczne zgodnie z przeznaczeniem
 • zna pochodzenie niektórych produktów często spożywanych – wie, że masło wytwarza się z mleka od krowy
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt hodowlanych oraz ich potomstwo
 • potrafi wykonać pracę plastyczną według wzoru z gotowych elementów
 • używa w mowie czynnej określonego zasobu słów zgodnie z regułami gramatyki
 • tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych

PIĄTEK

 

Kurki z kolorowego kurnika

 • w zabawach ruchowych reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy
 • naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
 • jest otwarte na nowe doświadczenia – poznaje właściwości gliny poprzez swobodne zabawy
 • próbuje lepić z gliny określone kształty
 • korzysta z urządzeń i sprzętów przeznaczonych dla najmłodszych dzieci podczas zabaw na powietrzu
 • zaczyna orientować się, które zmiany są odwracalne, a które nie, np. wie, że można wielokrotnie budować z piasku
 • potrafi połączyć przyczynę ze skutkiem 

 

 

Temat tygodnia : Dla mamy i taty

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dzieci

PONIEDZIAŁEK

 

Moja mama jest kochana

 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • ogląda samodzielnie książki 
 • próbuje nazywać czynności wykonywane przez postacie przedstawione na ilustracji
 • stara się ostrożnie korzystać z książek i odkłada je na miejsce
 • sprawnie posługuje się pędzlem podczas malowania
 • zna imiona rodziców i rodzeństwa oraz dziadków
 • używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa, np.: babcia, dziadek, siostra, brat
 • wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskichopowiada o swojej rodzinie
 • wykonuje upominki okolicznościowe dla bliskich
 • czerpie radość z obdarowywania innych
 • rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia: radość, smutek, złość
 • używa zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach

WTOREK

 

Mój tata jest kochany

 

 • zna imiona rodziców i rodzeństwa oraz dziadków
 • wykonuje upominki okolicznościowe dla bliskich
 • czerpie radość z obdarowywania innych
 • dzieli się spontanicznie swoimi przeżyciami i odczuciami
 • liczy i porównuje liczebność zbiorów
 • potrafi pogrupować przedmioty według ich liczebności
 • porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo
 • segreguje przedmioty według cech jakościowych

ŚRODA

 

Kocham moich rodziców

 • w zabawach ruchowych reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy
 • próbuje wycinać nożyczkami proste kształty
 • bezpiecznie posługuje się nożyczkami
 • dobiera 2 jednakowe obrazki podczas gry w memory
 • dzieli się spontanicznie swoimi przeżyciami i odczuciami
 • próbuje rysować linie po śladzie
 • uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki, np. zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem

CZWARTEK

 

Wycieczka do wesołego miasteczka

 • próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat
 • umie w mowie potocznej używać poprawnych form fleksyjnych
 • potrafi porównać wielkość przedmiotów, stosując określenia: większy – mniejszy
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • przestrzega reguł zabawy 

PIĄTEK

 

Uśmiechnięte buzie

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • przestrzega reguł zabawy
 • próbuje celnie rzucać 
 • wypowiada się na temat treści oglądanych obrazków – wymienia osoby i przedmioty
 • odpowiada na pytania N. dotyczące treści obrazków
 • dostrzega wyraźne różnice, porównując 2 obrazki
 • zadaje pytania w celu uzyskania informacji ułatwiających odgadnięcie zagadki
 • chętnie maluje farbami z wykorzystaniem pędzla
 • wypowiada się na temat swoich wytworów 

 

TEMAT TYGODNIA: Idziemy do zoo

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dzieci

PONIEDZIAŁEK

 

Kto mieszka w zoo?

 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • grupuje obrazki według podanych kryteriów
 • uważnie ogląda prezentację 
 • wypowiada się na temat jej treści
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt egzotycznych
 • tworzy wyklejanki z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego
 • bezpiecznie posługuje się klejem 

WTOREK

 

Trampolinek idzie do zoo

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt egzotycznych
 • w zabawach ruchowych reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy
 • potrafi regulować fazę wdechu i wydechu podczas oddychania
 • słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • rozpoznaje i naśladuje sposób poruszania się oraz głosy wybranych zwierząt egzotycznych 

ŚRODA

 

Gdzie żyją zwierzęta?

 • ogląda samodzielnie książki
 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywając i opisując wybrane gatunki zwierząt
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt żyjących w różnych środowiskach
 • segreguje obiekty według podanego kryterium
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed i ich używa
 • uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki, np. zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem

CZWARTEK

 

Wesoły hipopotam

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • przestrzega reguł zabawy
 • tworzy z klocków budowle poprzez łączenie różnych klocków
 • wypowiada się na temat swoich wytworów
 • odkłada na miejsce zabawki 
 • składa obrazek przedstawiający pojedynczy przedmiot pocięty na kilka części
 • bierze udział w proponowanych przez N. zabawach na podstawie treści utworu literackiego
 • potrafi odtworzyć ruchem sposób poruszania się wybranych gatunków zwierząt
 • potrafi budować krótkie dialogi
 • dostrzega elementy humorystyczne w wierszu
 • wykonuje prace plastyczne z gotowych elementów

PIĄTEK

 

Matematyczne zoo

 • lepi z plasteliny określone kształty
 • potrafi poprawnie policzyć w zakresie minimum 3
 • porównuje liczbę elementów  w zbiorze
 • jest otwarte na nowe doświadczenia plastyczne – maluje farbami techniką „mokre na mokrym”
 • wykonuje zadania zgodnie z poleceniem
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul. Wyszyńskiego 3/1

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.