MENU

Temat Tygodnia : Moja rodzina

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka

Poniedziałek

Portret rodziny

·  podejmuje proste zabawy tematyczne

· stara się uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez N.

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· wykonuje czynności manualne i prace plastyczne

· słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom

· używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa, np.: babcia, dziadek, siostra, brat

· mówi o swojej rodzinie

· słucha uważnie innych i nie przerywa wypowiedzi

· próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie

· układa kompozycje według własnego pomysłu z materiału przyrodniczego

 

Wtorek

Nasze domy

· podejmuje proste zabawy tematyczne

· stara się uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez N.

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· wykonuje czynności manualne i prace plastyczne

· słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom

· używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa, np.: babcia, dziadek, siostra, brat

· mówi o swojej rodzinie

· słucha uważnie innych i nie przerywa wypowiedzi

· próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie

· układa kompozycje według własnego pomysłu z materiału przyrodniczego

 

Środa

Przedszkolny rytm

 

·  podejmuje próby rysowania postaci człowieka

· wypowiada się na temat swojej rodziny

· nazywa i wskazuje części ciała

· wysłuchuje i rozpoznaje dźwięki z otoczenia

· próbuje układać obrazek z kilku elementów

· dostrzega i próbuje odtwarzać szeregi rytmicznie powtarzających się elementów, ruchów, dźwięków

· układa proste kompozycje płaskie zgodnie z poleceniem

· rozwija aparat artykulacyjny mowy

· słucha uważnie piosenek śpiewanych lub odtwarzanych z CD

· potrafi zaśpiewać piosenki o prostej linii melodycznej

· stara się przedstawiać treść piosenki, wykonując proste ruchy

· próbuje rzucać do wyznaczonego celu

Czwartek

Kilkuosobowa rodzina

· chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez N.

· reaguje na sygnał dźwiękowy podczas zabaw

· odgrywa role w zabawach tematycznych

· prowadzi krótkie dialogi w zabawach tematycznych

· stara się przestrzegać reguł zabawy

· podejmuje próby liczenia przedmiotów

· używa wyrazów oznaczających stopień pokrewieństwa, np.: babcia, dziadek, siostra, brat

· wymienia imiona osób bliskich

· wypowiada się na temat treści oglądanych obrazków

· dostrzega wyraźne różnice, porównując dwa obrazki

· biega swobodnie i zatrzymuje się na określony sygnał

 

Piątek

Mój plastelinowy pomysł

· uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę głosek

· stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi

· potrafi poprawnie policzyć w zakresie 3, wskazując gestem kolejne przedmioty i wypowiadając liczebniki

· potrafi uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez N.

· wypowiada się w odniesieniu do bezpośrednio wykonywanej czynności

· zna sposoby i możliwości stosowania plasteliny

· potrafi bezpiecznie i higienicznie posługiwać się plasteliną

· dostrzega efekty swojej pracy – lepienia z plasteliny

· odczuwa satysfakcję z efektu swojej pracy

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· biega swobodnie w różnych kierunkach

 

 

TEMAT TYGODNIA: Światło czerwone, światło zielone.

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka

Poniedziałek

Spacer na skrzyżowanie

· zna i nazywa wybrane kolory

· wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· zna zasady ruchu drogowego i rolę policjanta

· słucha uważnie poleceń N.

· zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas spacerów i ich przestrzega; nie oddala się od N.

· stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania

· potrafi uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez N.

· korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych

· w zabawach ruchowych reaguje na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest

 

Wtorek

Sygnalizacja świetlna

· zna i nazywa wybrane kolory

· zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej

· rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej

· podczas rozmowy stara się kierować pytania bezpośrednio do rozmówcy

· udziela odpowiedzi na pytania związane z tematem

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· reaguje na sygnał wzrokowy w zabawach ruchowych

· wykonuje prace plastyczne zgodnie z instrukcją

· przestrzega określonych reguł w zabawach ruchowych

 

Środa

Znaki drogowe

· bierze udział w zabawach tematycznych, ruchowych i rytmicznych prowadzonych przez N.

· wznosi proste konstrukcje z klocków

· podejmuje zabawy polegające na poznawaniu znaczenia wybranych znaków drogowych

· grupuje znaki drogowe zgodnie kształtem

· potrafi wskazać przedmioty o podanym kształcie i wyróżnić je spośród innych obiektów

· odtwarza ruchem, gestem proste czynności

· swobodnie wypowiada się zgodnie z tematem

· słucha uważnie piosenek śpiewanych lub odtwarzanych z CD

· potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej

· stara się przedstawiać treść piosenki, wykonując proste ruchy

· reaguje w zabawach na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest

· rysuje węglem po chodniku według własnego pomysłu

· wypowiada się na temat swojej pracy

Czwartek

Uliczne dźwięki

· bierze udział w zabawach tematycznych, ruchowych i rytmicznych prowadzonych przez N.

· wznosi proste konstrukcje z klocków

· podejmuje zabawy polegające na poznawaniu znaczenia wybranych znaków drogowych

· grupuje znaki drogowe zgodnie kształtem

· potrafi wskazać przedmioty o podanym kształcie i wyróżnić je spośród innych obiektów

· odtwarza ruchem, gestem proste czynności

· swobodnie wypowiada się zgodnie z tematem

· słucha uważnie piosenek śpiewanych lub odtwarzanych z CD

· potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej

· stara się przedstawiać treść piosenki, wykonując proste ruchy

· reaguje w zabawach na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest

· rysuje węglem po chodniku według własnego pomysłu

· wypowiada się na temat swojej pracy

Piątek

Zebra –przejście dla pieszych

· podejmuje zabawy polegające na rozpoznawaniu wybranych znaków drogowych i poznawaniu ich znaczenia

· układa kompozycje na określony temat

· zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

· rozwiązuje zagadki dotyczące ruchu drogowego

· zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem pasów drogowych (zebry)

· maluje farbą plakatową z wykorzystaniem pędzla

· odgaduje, którego spośród  prezentowanych przedmiotów brakuje

· korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych

· reaguje w zabawach ruchowych na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest

 

 

Temat tygodnia : Jesień za oknem

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka

Poniedziałek

Magiczna różdżka Pani Jesieni

· dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych związane z jesienią

· grupuje przedmioty według podanych kryteriów

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· wykonuje ćwiczenia oddechowe

· próbuje kolorować rysunek przedmiotu, mieszcząc się w określonym konturze

· słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom

· odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu

· dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu

· próbuje wykonywać prace plastyczne  na określony temat z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi

· wysłuchuje odgłosy z otoczenia i wskazuje ich źródło

 

Wtorek

Malowana Jesień

· stosuje zwroty grzecznościowe

· potrafi bawić się zgodnie z innymi dziećmi

· wykonuje ćwiczenia artykulacyjne zgodnie z poleceniami

· dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych jesienią

· wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły

· próbuje odzwierciedlać otaczającą rzeczywistość  w pracy plastycznej

· chętnie eksperymentuje z mieszaniem kolorów

· rozpoznaje i nazywa wybrane kolory

· stara się zgodnie współpracować w grupie

· wypowiada się na temat swoich prac

· pomaga w sprzątaniu swojego miejsca pracy

· próbuje wydobywać dźwięki, manipulując przedmiotami podczas zabawy

 

 

 Środa

Jesienny rytm

· rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni i ich używa: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed

· w zabawach reaguje na umówiony sygnał

· tworzy z klocków konstrukcje według własnego pomysłu

· śpiewa proste rymowanki

· stara się odtworzyć i kontynuować prosty rytm

·  próbuje tworzyć własne układy rytmiczne

· słucha krótkich wierszy

·  próbuje odtworzyć rytm wiersza poprzez wyklaskiwanie

· śpiewa poznane piosenki w grupie wspólnie z innymi dziećmi

· reaguje zmianą ruchu na proste sygnały dźwiękowe

· rozpoznaje dźwięk wybranych instrumentów perkusyjnych

Czwartek

Jesienne szu , szu , szu

· składa pocięty na kilka części obrazek, przedstawiający pojedynczy przedmiot

· odgaduje, który spośród  prezentowanych przedmiotów schowano lub zamieniono miejscami

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· podejmuje zabawy rytmiczne przy muzyce w formie opowieści ruchowej

· słucha krótkich inscenizowanych opowiadań  ilustrowanych pacynką

· odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu

· dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu

· rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia

· grupuje przedmioty zgodnie z podanymi kryteriami

 

· rozpoznaje i nazywa dary jesieni

 

· korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych

· reaguje na umówiony sygnał w zabawach ruchowych

 

Piątek

Dary lasu i parku

· dobiera w pary obrazki zgodnie z poleceniem

· porównuje wielkości: mały – duży

· próbuje naśladować ruchy drugiej osoby

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· rozpoznaje i nazywa dary jesieni

· wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły

· rozwiązuje zagadki obrazkowe o darach jesieni

· potrafi ułożyć prostą kompozycję z materiału przyrodniczego

· stara się zgodnie współpracować z rówieśnikami podczas wykonywania określonego zadania

· korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych

· reaguje na umówiony sygnał w zabawach ruchowych

 

                                     

Temat tygodnia : Nasze zabawki

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka

Poniedziałek

Moja ukochana zabawka

· stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi

· rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami

· odkłada zabawki na ich stałe miejsce

· składa pocięty na kilka części obrazek, przedstawiający pojedynczy przedmiot

· potrafi uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez N.

· dzieli się spontanicznie swoimi przeżyciami i odczuciami

· stara się w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i odczuciach

· próbuje rozwiązywać zagadki obrazkowe

· korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych

· reaguje na umówiony sygnał w zabawach ruchowych

· uczestniczy w twórczych działaniach plastycznych

· dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych

 

Wtorek

Nowoczesne zabawki

 

· próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· śpiewa poznane piosenki wspólnie z innymi dziećmi

· ilustruje ruchem treść piosenki

· uważnie ogląda prezentacje na biskie mu tematy

· wypowiada się na temat treści oglądanej prezentacji

· zna zabawki zdalnie sterowane

· odpowiada na pytania N. dotyczące treści obrazków

· z uwagą ogląda i zadaje pytania na temat prezentowanych zabawek

· maluje farbami z wykorzystaniem pędzla

· próbuje rzucać piłkę do celu

· stara się złapać piłkę oburącz

Środa

Zabawki naszych rodziców

 

· swobodnie wypowiada się na bliskie mu tematy

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi

· rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami

· odkłada zabawki na ich stałe miejsce

· zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas wycieczek i ich przestrzega; nie oddala się od N.

· zna dawne zabawki i sposoby bawienia się nimi

· zadaje pytania w celu uzyskania informacji

· stara się kierować pytania bezpośrednio do rozmówcy

· uważanie słucha rozmówcy

· próbuje wypełnić wydzieranką z papieru kolorowego kontur narysowanego przedmiotu

· liczy w zakresie 3 wszystkie zgrupowane lub uszeregowane przedmioty

· podejmuje zabawy rytmiczne przy muzyce

· rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki, np. zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku

· wie, jak należy korzystać ze sprzętu terenowego

 

Czwartek

Zabawy tradycyjne

· bierze udział w zabawach tematycznych

· bawi się z dziećmi, przestrzegając reguł zabawy

· w zabawie przyjmuje określone role

· chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

· podczas zabaw ruchowych reaguje na umówiony sygnał

· zna tradycyjne zabawy i chętnie w nich uczestniczy

· próbuje rysować po śladzie proste wzory

· wskazuje przedmioty kojarzące się z danym dźwiękiem

· z pomocą dorosłego wykonuje proste instrumenty muzyczne

· zna i nazywa niektóre instrumenty perkusyjne, np.: kołatkę, grzechotkę, bębenek

· stara się zagrać na własnoręcznie zrobionym  instrumencie

· grupuje obiekty w sensowny sposób w czasie zabawy

 

 

Piątek

Jakimi zabawkami chcemy się bawić ?

· zna i stosuje zwroty grzecznościowe

· bawi się z dziećmi, przestrzegając reguł zabawy

· aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem

· stara się zagrać rytm znanej piosenki  na własnoręcznie wykonanym instrumencie muzycznym

· chętnie wykonuje prace plastyczne dowolną techniką

· wypowiada się na temat wykonanych prac

· słucha krótkich opowiadań ilustrowanych pacynką o treści bliskiej dzieciom

· rozumie treść słuchanego tekstu: zadaje pytania i udziela odpowiedzi

· porównuje wielkość przedmiotów, stosując określenia: duży – mały

· umie nakleić na kartkę pocięty obrazek, prawidłowo łącząc części

· próbuje rozpoznać znane mu przedmioty za pomocą zmysłu dotyku

· korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych

· w zabawach ruchowych reaguje na umówiony sygnał

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul.

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.