MENU

 

TEMAT TYGODNIA: Kapryśna pogoda

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

PONIEDZIAŁEK 

Jaka jest pogoda?

 

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
 • dobiera dwa jednakowe lub różniące się jednym szczegółem obrazki
 • wykonuje czynności manipulacyjne – rozdziera papier na duże kawałki
 • aktywnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych i ortofonicznych
 • rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i wymienia ich charakterystyczne cechy
 • nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, świeci słońce, wieje wiatr, burza
 • próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych
 • reaguje na umówiony sygnał
 • potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem: w rzędzie 

WTOREK

Kropelki deszczu

 • aktywnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych i ortofonicznych
 • rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • próbuje rysować po śladzie
 • próbuje wydobywać dźwięki, manipulując przedmiotami podczas zabawy
 • wywołuje, zgodnie ze słyszaną muzyką, efekty akustyczne
 • wie, że ludzie, rośliny i zwierzęta potrzebują do życia wody
 • maluje farbą plakatową prace plastyczne inspirowane muzyką
 • wypowiada się na temat swoich prac
 • chętnie bawi się na powietrzu
 • porusza się prawidłowo w różnym terenie (w ogrodzie), zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania 

ŚRODA

Jesienny spacer

 

 • próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
 • rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • bezpiecznie lepi z plasteliny prace na określony temat
 • rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
 • nie zdejmuje czapki, szalika, rękawiczek, kurtki samodzielnie, bez porozumienia z osobą dorosłą
 • zna zasady prawidłowego zachowania się podczas burzy, mgły czy silnego wiatru
 • prawidłowo konstruuje wypowiedzi
 • śpiewa grupowo, zachowując tempo i rytm
 • ilustruje ruchem treść piosenki
 • aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych
 • chętnie bawi się na powietrzu 

CZWARTEK 

Wieje wiatr

 • wskazuje przedmioty kojarzące się z danym dźwiękiem
 • próbuje wycinać nożyczkami
 • stara się prawidłowo trzymać nożyczki podczas wycinania
 • próbuje wydobywać określone dźwięki, manipulując przedmiotami podczas zabawy
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
 • rozpoznaje i nazywa oznaki wiejącego wiatru
 • odczuwa siłę wiatru i określa ją słownie: lekki wiaterek, silny wiatr
 • stempluje palcami elementy obrazka
 • wypowiada się na temat uzyskanych efektów
 • sprawnie ustawia się na umówiony sygnał na zbiórkę 

PIĄTEK 

Gazetowe kałuże

 • nazywa i wskazuje części ciała
 • aktywnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
 • rozpoznaje i nazywa typowe zjawiska atmosferyczne
 • stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
 • powtarza krótkie rymowanki, wystukując rytm utworu
 • tworzy płaskie kompozycje plastyczne techniką wyklejania z papieru
 • próbuje wydobywać określone dźwięki, manipulując przedmiotami podczas zabawy
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: Mali konstruktorzy

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

PONIEDZIAŁEK 

Manipulujemy
i konstruujemy

 • układa płaskie kompozycje według własnego pomysłu z określnych materiałów
 • dostrzega różnice między obrazkami
 • dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych
 • odczuwa satysfakcję z efektów swojej pracy
 • potrafi poprawnie policzyć minimum trzy przedmioty
 • zna znaczenie słowa konstruować
 • zaczyna orientować się, które zmiany są odwracalne, a które nie
 • wznosi proste konstrukcje z klocków
 • uważnie obserwuje i wypowiada się na temat swojej konstrukcji i prac innych
 • porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania

WTOREK 

Budujemy wieże

 • chętnie bierze udział w zabawach i zajęciach organizowanych przez N.
 • uczestniczy w zabawach polegających na powtarzaniu gestów
 • dobiera w pary obrazki o takiej samej treści
 • spostrzega, zapamiętuje i odtwarza proste układy elementów
 • rozumie pojęcia wielkości i ich używa: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni i ich używa: na, pod, za, przed
 • potrafi poprawnie liczyć w zakresie minimum 3
 • korzysta w ustalony sposób z urządzeń i sprzętów terenowych podczas zabaw na powietrzu 

ŚRODA 

Co jest w kształcie koła?

 • uczestniczy w zabawach polegających na powtarzaniu gestów
 • stara się uważnie słuchać poleceń w trakcie wykonywania zadań
 • układa płaskie kompozycje według własnego pomysłu z różnorodnego materiału
 • przelicza elementy zbioru w zakresie minimum 3
 • rozpoznaje figurę geometryczną – koło – wśród innych figur
 • wyszukuje kształt koła w przedmiotach codziennego użytku
 • próbuje klasyfikować przedmioty według kształtu
 • odtwarza rytm za pomocą ruchu oraz wywołując efekty akustyczne
 • uczestniczy w zabawach ruchowo-muzycznych
 • rozpoznaje dźwięk i nazywa wybrane instrumenty perkusyjne

CZWARTEK 

Kwadraty i kwadraciki

 • przestrzega reguł gry w zabawach ruchowych
 • wznosi proste konstrukcje z klocków
 • rozumie pojęcia wielkości: wysoki – niski i ich używa
 • próbuje szacować wielkość przedmiotów
 • rozpoznaje figurę geometryczną – kwadrat – wśród innych figur, nie nazywając jej
 • próbuje wyszukiwać kształt kwadratu w przedmiotach codziennego użytku
 • próbuje klasyfikować przedmioty według kształtu
 • powtarza krótkie rymowanki i próbuje ilustrować je ruchem zgodnie z instrukcją
 • wypowiada się na określony temat
 • jest zainteresowane przyrodą – obserwuje, zadaje pytania na temat najbliższego otoczenia 

PIĄTEK 

Kolorowe trójkąty

 • uczestniczy w zabawach polegających na powtarzaniu gestów
 • grupuje obiekty w sensowny sposób w czasie zabawy w sali przedszkolnej
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.
 • próbuje określić przeznaczenie przedmiotów codziennego użytku
 • rozpoznaje figurę geometryczną – trójkąt – wśród innych figur, nie nazywając jej
 • próbuje wyszukiwać kształt trójkąta w przedmiotach codziennego użytku
 • układa dowolną kompozycję płaską z trójkątów
 • próbuje dzielić wyrazy na sylaby z jednoczesnym ich wystukiwaniem klockiem o podłogę
 • korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych
 • sprawnie ustawia się na umówiony sygnał na zbiórkę 

 

TEMAT TYGODNIA: Mój przyjaciel zwierzak

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

PONIEDZIAŁEK 

Mój przyjaciel pies

 • łączy w pary logicznie pasujące do siebie obrazki
 • formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
 • aktywnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas spacerów i ich przestrzega – nie oddala się od N.
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta – pies
 • rozumie, że o zwierzęta należy się troszczyć
 • wie, że zwierzętami domowymi trzeba się opiekować
 • słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • wypowiada się na temat treści słuchanego tekstu oraz ilustracji
 • próbuje wykonywać proste zadania graficzne
 • korzysta w ustalony sposób z urządzeń i sprzętów terenowych podczas zabaw na powietrzu 

WTOREK 

Pogłaszcz kotka

 • ogląda samodzielnie książki
 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywając obiekty i wskazując szczegóły
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta – kot
 • naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • porusza się na czworakach, wspierając się na całych dłoniach i palcach stóp
 • próbuje wycinać nożyczkami po śladzie
 • bezpiecznie korzysta z nożyczek
 • próbuje wykonywać proste zadania graficzne zgodnie z poleceniem
 • słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • rozumie treść słuchanego tekstu
 • dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych – lepienia z plasteliny
 • odczuwa satysfakcję z efektów swojej pracy
 • obserwuje przyrodę i wypowiada się na temat zmian związanych z jesienią
 • chętnie bawi się na powietrzu 

ŚRODA 

Zwierzęta domowe

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas spacerów i ich przestrzega – nie oddala się od N.
 • zwraca się grzecznie do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy
 • zadaje pytania związane z tematem i uważnie słucha odpowiedzi
 • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta domowe
 • wie, jakich warunków życiowych potrzebują zwierzęta domowe
 • wykonuje proste prace plastyczne według wzoru
 • układa proste rytmy w regularnych układach
 • próbuje szacować liczebność zbioru
 • potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej
 • stara się przedstawiać treść piosenki, wykonując proste ruchy
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowo-muzycznych
 • próbuje samodzielnie organizować sobie czas wolny w ogrodzie

CZWARTEK 

Skrzydlaci przyjaciele

 • próbuje porównywać długości, stosując określenia: dłuższy, krótszy
 • naśladuje gesty, ruchy, mimikę innych osób
 • ogląda samodzielnie książki
 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywając obiekty i wskazując szczegóły
 • próbuje nazywać czynności wykonywane przez postacie przedstawione na ilustracji
 • stara się ostrożnie korzystać z książek i odkłada je na miejsce
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe – ptaki (kanarek, papuga)
 • próbuje dzielić wyraz na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • zna i nazywa wybrane kolory
 • wykonuje pracę plastyczną techniką wyklejanki
 • naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
 • rysuje kredą na chodniku 

PIĄTEK 

Kolorowe rybki

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta – ryby akwariowe
 • potrafi nakleić elementy i uzupełnić kompozycję plastyczną, dorysowując elementy
 • maluje farbami za pomocą pędzla określone kształty
 • próbuje wycinać nożyczkami
 • bezpiecznie posługuje się klejem
 • stara się współpracować w małej grupie przy wykonywaniu wspólnego zadania
 • dobiera obrazki w logiczne pary: zwierzę – jego pokarm
 • uczestniczy w organizowanych zajęciach ruchowych w sali i w ogrodzie
 • przestrzega obowiązujących zasad zabawy

 

 

TEMAT TYGODNIA: Dzień Pluszowego Misia

 

Temat dnia

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

PONIEDZIAŁEK 

Nasze pluszowe misie

 • porównuje wielkości: długi – krótki, wysoki – niski
 • grupuje obiekty według kryterium wielkości
 • podejmuje proste zabawy pantomimiczne
 • potrafi uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez N.
 • dzieli się spontanicznie swoimi przeżyciami i odczuciami
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta – niedźwiedź
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas spacerów i ich przestrzega – nie oddala się od N.
 • zwraca się grzecznie do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy
 • zadaje pytania związane z tematem i uważnie słucha odpowiedzi
 • stara się dzielić swoimi zabawkami z innymi dziećmi
 • korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych
 • reaguje na umówiony sygnał 

WTOREK

Przyjaciele Kubusia Puchatka

 • próbuje układać obrazek z kilku elementów
 • próbuje kolorować rysunek, mieszcząc się w konturze
 • grupuje obiekty według kryterium koloru
 • słucha fragmentów opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • naśladuje sposób poruszania się wybranych bohaterów utworu
 • zna bohaterów książki o Kubusiu Puchatku
 • tworzy prace plastyczne techniką wyklejanki
 • umie podskakiwać w dowolny sposób

ŚRODA

Miś jest chory

 • układa proste kompozycje płaskie z figur geometrycznych – kół
 • wypowiada się na temat treści oglądanych obrazków; wymienia osoby i przedmioty
 • odpowiada na pytania N. dotyczące treści obrazków
 • próbuje samodzielnie wymyślać przygody bohaterów utworu
 • wie, że należy dbać o zabawki
 • informuje o napotykanych trudnościach w czasie zabaw i podczas wykonywania czynności
 • rozumie przyczyny i skutki pewnych działań
 • dobiera 2 jednakowe lub różniące się jednym szczegółem obrazki
 • potrafi poprawnie policzyć minimum 3 przedmioty
 • próbuje tworzyć zbiory dwuelementowe
 • stara się przedstawiać treść rymowanki, wykonując proste ruchy
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowo-muzycznych 

CZWARTEK

Opowiadanie o misiu Felutku

 

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
 • słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom
 • odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • wykonuje zadania zgodnie z poleceniem
 • potrafi na obrazku wyodrębnić z tła kształty znanych przedmiotów
 • korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych
 • reaguje na umówiony sygnał 

PIĄTEK 

Lepimy misia z masy solnej

 • podejmuje zabawy rytmiczne przy muzyce w formie opowieści ruchowej
 • rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki, np. zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • odczuwa przyjemność, pomagając dorosłym w codziennych czynnościach
 • rozumie znaczenie zwrotów grzecznościowych i wie, kiedy się ich używa
 • zna właściwości i możliwości zastosowania masy solnej
 • lepi z masy solnej
 • próbuje ilustrować ruchem treść utworu
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych swobodnych i organizowanych przez N. 

 

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne
Edukacyjno-Sportowe MAPECIAKI

tel.: +48 506 127 000
e-mail: kontakt@mapeciaki.pl

Przedszkole Dąbka

ul. Płk. Dąbka 8
84-200 Wejherowo

Przedszkole Sucharskiego

ul. Kotłowskiego 2a
84-200 Wejherowo

Żłobek Bolszewo

84-239 Bolszewo
ul. Wyszyńskiego 3/1

Napisz do nas!

Powered by BreezingForms
© 2017 Mapeciaki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie
Stroną opiekuje się: Webla.pl
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.